Red
Route : Yuen Long (Fau Tsoi St) - Tai Po (Po Yick St)
Type : Round Trip
Zone : NT
Feature
Operation Hour

AuTau

1

HaKoPoTsuen

2

KoPoTsuen

3

(HailandRidesection)

4

KamTinPostOffice

5

ShekKongSanTsuen

6

ShekKongBarracks

7

ShekKongVegetableStation

8

PatHeungFireStation

9

WangToiShanLoUkTsuen

10

SheungTsuen

11

(HailandRidesection)

12

LingWanMonastery

13

KadoorieFarm

14

PakNgauShek

15

PingLong

16

ChungUkTsuen

17

LamTsuenWishingTree

18

KauLiuHa

19

HongLokYuen

20

ParcVersailles

21

ShuiWai

22

GreeneryPlaza_x000D_ [TaiWoEst]

23

TaiPoOldMarketPlayground_x000D_ [EightlandGardens]

24

PoHeungBridge

25

PoHeungSq

26

NamShingSt

27

Po Heung Bridge

1

Tai Po Old Market Playground_x000D_ [Eightland Gardens]

2

Tai Po Fire Station_x000D_ [Tai Wo Est]

3

Shui Wai

4

Parc Versailles

5

Hong Lok Yuen

6

Kau Liu Ha

7

Lam Tsuen Wishing Tree

8

Chung Uk Tsuen

9

Ping Long

10

Pak Ngau Shek

11

Kadoorie Farm

12

Ling Wan Monastery

13

Sheung Tsuen

14

Wang Toi Shan Lo Uk Tsuen

15

Pat Heung Fire Station

16

Shek Kong Vegetable Station

17

Shek Kong Barracks

18

Shek Kong San Tsuen

19

Kam Tin Post Office

20

Kam Tin Market

21

Kat Hing Wai

22

Kam Tin Mung Yeung Public Sch

23

Ko Po Tsuen

24
Same District for Green
Green
NT806A
Route : Wong Nai Tau <-> Wan Tau Tong
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Shatin District, Tai Po District
Feature
Octopus
Green
NT806B
Route : Shek Mun <-> Wan Tau Tong
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Shatin District, Tai Po District
Feature
Octopus
Green
NT77
Route : Tin Shui Wai <-> Lok Ma Chau (San Tin) Public Transport Interchange
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature
Octopus
Green
NT77
Route : Tin Shui Wai <-> Lok Ma Chau (San Tin) Public Transport Interchange
Type : One Way
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature
Octopus
Green
NT77A
Route : Tin Shui Wai North (Grandeur Terrace) <-> Pok Oi Hospital
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Yuen Long District
Feature
Octopus
Green
NT77B
Route : Tin Shui Wai Town Centre <-> Sun Yuen Long Centre
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Yuen Long District
Feature
Octopus
Same District for Red
Red
Route : Tuen Mun (Chi Lok Fa Yuen) - Yuen Long (Yuen Long Hong Lok Rd)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tuen Mun District, Yuen Long District
Feature
24Hr Service
Red
Route : Yuen Long (Hung Min Ct) - Tai Tong
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Yuen Long District
Feature
Red
Route : Yuen Long (Fau Tsoi St) - Shatin Racecourse
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Shatin District, Yuen Long District
Feature
Red
Route : Riva - Sun Yuen Long Centre
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tuen Mun District, Yuen Long District
Feature
Red
Route : Tai Po (Tai Wo Estate) - Tsuen Wan (Chung On St)
Type : Circular
Zone : NT
District : Tai Po District, Tsuen Wan District
Feature
Morning Service
Red
Route : Yuen Long (Shui Che Kwun St) - Sheung Shui (San Fat St)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature